سازه های مختلف  در کشور شامل سازه های سنتی، بتنی، فلزی، آجری، چوبی و صنعتی وجود درد که در این مقاله از به معرفی آن ها می پردازیم.